Infolinia: 727 011 011

USG a RTG

Co to jest? USG (pena nazwa ultrasonografia) to badanie diagnostyczne polegajce na uzyskaniu obrazu badanego narzdu ciaa przy pomocy fali ultradwikowej, ktr emituje specjalne urzdzenie.
W ultrasonografii medycznej wykorzystuje si czstotliwoci mieszczce si w zakresie od 2 do 50 MHz. Ultrasonografia wykorzystywana w leczeniu pacjentw ma dug tradycj. Ju pierwsze dowiadczenia dce do wykorzystania tej metody w diagnostyce prowadzone byy w czasach II wojny wiatowej i tu po niej, natomiast szpitale zostay wyposaone w ultrasonografy ju w latach 60.i 70. XX wieku.
Co mona zbada?
Metoda ta jest nieinwazyjna, oglnodostpna, tania i bezpieczna. Za tym ostatnim mog wiadczy badania usg podu, ktremu poddawana jest kobieta w okresie ciy. Wykonanie ultrasonografii u kobiet ciarnych daje obraz uoenia oyska, ukazuje rozwj podu, a nawet jego pe oraz wiek. Za pomoc ultrasonografii mona wykluczy lub potwierdzi choroby serca oraz narzdw wewntrznych, takich jak wtroba, pcherzyk ciowy i drogi ciowe, nerki, trzustka, ledziona, narzdy rodne kobiety – bardzo popularne jest przezpochwowe (endowaginalne) badanie usg sprawdzajce stan trzonu macicy i jajnikw. USG pomaga zdiagnozowa torbiele, guzy i inne nieprawidowoci w tarczycy, a take sprawdzi stan y oraz ttnic, w tym aorty. Badanie usg piersi zalecane jest kobietom przed 35. rokiem ycia. Pomaga ono wykry ju mae zmiany nowotworowe a take niezoliwe guzki i torbiele. U maych dzieci mona badaniu usg podda mzg, poprzez niezronite ciemiczko.
Czy jest szkodliwe?
Podkrela si nisk szkodliwo tego badania. Mona si mu poddawa tak czsto jak to jest konieczne, bez obaw o skutki uboczne.
Jak si przygotowa do badania?

W zalenoci od tego, jaki narzd bdzie badany.
Przed najczstszym badaniem wykorzystujcym ultrasonograf - usg jamy brzusznej najlepiej dzie przed badaniem jest zay rodek przeczyszczajcy (Duphalac), lub nie zje kolacji dnia poprzedniego i zjawi si w gabinecie na czczo. Lekarze zalecaj take na dzie lub dwa przed wizyt zaywa preparaty przeciwko wzdciom (np. Esputicon), ktre pomagaj usun nadmiar gazw z jelit. Wtedy obraz podczas przeprowadzania badania bdzie dokadniejszy.
Jeli badanie obejmuje pcherz moczowy pacjenci powinni powstrzyma si od oddawania moczu i na badanie przyj z penym pcherzem. O zaleceniach dotyczcych przygotowania si do badania powinien poinformowa pacjenta lekarz kierujcy go na taka diagnostyk.
Jak wyglda badanie?
Konieczne jest zdjcie odpowiedniej czci garderoby, by odsoni miejsce badane. Lekarz naoy niewielk ilo elu na miejsce i przyoy gowic aparatu. Teraz powinnimy si dostosowa do jego polece (np. nabra w puca powietrza i przez chwil wstrzyma oddech). Po zakoczeniu badania lekarz wykonuje opis, gdzie diagnozuje stan badanego narzdu. Z wynikiem powinnimy si uda do lekarza prowadzcego, by zaleci stosowan kuracj. Badanie jest cakowicie bezbolesne i nie trwa dugo.
Kto wykonuje badanie, gdzie i ile kosztuje?
Najczciej badanie wykonuje lekarz radiolog, ale take przeprowadzaj go kardiolodzy, ginekolodzy, ortopedzi, w zalenoci od specyfiki badania. Badanie wykonuje si w prywatnych gabinetach oraz placwkach ZOZ, szpitalach. Cena waha si w granicach od 30 do 150 z, w zalenoci od typu badania oraz uytej aparatury.

RTG
Co to jest?
Wynalezienie promieniowania X przez Roentgena w 1895 zapocztkowao now er w dziedzinie medycyny. Odtd mino wiele czasu a przewietlenia s wci jednym z najpopularniejszych bada diagnostycznych.
Badanie stosowane w diagnostyce ukadu kostnego. Wykorzystuje promienie rentgenowskie, ktre s pochaniane przez rne tkanki ciaa ludzkiego. Ko wykazuje wiksz absorpcj promieni ni jej okoliczne tkanki mikkie. Dziki temu widoczna jest na zdjciu rentgenowskim jako miejsce o kolorze biaym.
Co mona bada?
Dziki temu badaniu moliwe jest stwierdzenie zmian pourazowych t.j. zamania, odprynicia, pknicia koci zarwno koczyn dolnych jak i grnych, eber, zobrazowanie stanu uzbienia (na zdjciu rentgenowskim widoczne s take korzenie zba, lub zby tkwice w dzile), stan twarzo-czaszki, co jest istotne w diagnostyce chorb zatok czoowych i przynosowych. Stosuje si take wykrycia nieprawidowoci w budowie krgosupa.
Bardzo powszechnym badaniem jest rtg klatki piersiowej. Pozwala ono wykluczy zmiany w obrazie puc.
Czy jest szkodliwe?
Badanie rtg jest szkodliwe dla zdrowia, gdy 99% promieni pochania organizm pacjenta. Powinno by wic ono ograniczone do minimum. Uwaa si, e powinno by przeprowadzane nie czciej ni raz do roku. Specjalne obostrzenia dotycz maych dzieci.
Jak si przygotowa do badania?
Badanie to nie wymaga wczeniejszych przygotowa.
Jak wyglda badanie?
Po wejciu do pracowni rtg powinnimy zdj biuteri oraz czci garderoby z metalowymi czciami. Nastpnie postpujemy zgodnie ze wskazwkami osoby przeprowadzajcej badanie. Moe si okaza konieczne naoenie specjalnego fartucha chronicego przed napromieniowaniem innych czci ciaa, ktre nie podlegaj badaniu. Tak jest w przypadku zdjcia rentgenowskiego koci twarzo-czaszki. Zostaniemy take poproszeni o zamknicie oczu. Podczas rentgenu klatki piersiowej pacjent zostanie poproszony o uniesienie rk do gry oraz nabranie powietrza w puca i chwilowe wstrzymanie oddechu. Badanie trwa dosownie kilka minut, jest cakowicie bezbolesne. Zdjcie rentgenowskie najczciej moemy odebra po kilku godzinach, bd na drugi dzie wraz z opisem sporzdzonym przez osob posiadajca do tego kompetencje.
Kto wykonuje badanie, gdzie i ile kosztuje?
Badanie wykonuje si w zasadzie we wszystkich placwkach ZOZ, ktre posiadaj wymagan aparatur. Zdjcie rtg zba mona wykona w przystosowanym do tego gabinecie dentystycznym. Przeprowadza je dowiadczona pielgniarka, diagnozy po zapoznaniu si ze zdjciem rtg wraz z opisem, dokonuje lekarz danej specjalizacji, ortopeda, ortodonta, pulmonolog.